Privacyverklaring van Swanjée

Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website http:// swanjee.be en al haar sub-sites (hierna “Website”) aangeboden door Kapsalon Asselberghs BV (handelsnaam Swanjée) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2880 Mariekerke, Karel van Doorslaerlaan 67, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nummer BE0825.411.789. Kapsalon Asselberghs BV is eigenaar en beheerder van de Website.

WAAROM EEN PRIVACY POLICY?

Uw privacy is voor Swanjée van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgevingen. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd op een correcte manier gebruiken. Deze privacyverklaring informeert bezoekers van http://swanjee.be over de manier waarop door ons persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Hiermee uiten wij het voornemen om persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken, dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR (General Data Protection Regulation)). Wij hebben bijzondere aandacht voor de bescherming van het privéleven van de bezoekers en gebruikers van de website en verbinden ons er daarom toe alle noodzakelijke, redelijke en binnen onze mogelijk liggende maatregelen te nemen tot bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, diefstal, verspreiding en alle anders niet-toegelaten gebruik. Met 'Persoonsgegevens' worden bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Indien de bezoeker of de gebruiker wenst te reageren op één of meerdere van de hierna vermelde bepalingen, kan deze contact met ons opnemen op het volgende adres: Karel Van Doorslaerlaan 67, 2880 Mariekerke of via mail: philipasselberghs@gmail.com. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen of ten gevolge van een rechtstreeks bezoek onze zaak. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel een email of rechtstreeks naar aanleiding van een bezoek. Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

WAAROMVOOR ER PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN?

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van Swanjée, uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens of verwerken wij deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Swanjée. In het geval wij van u gegevens bekomen via E-mail of de website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’. Ingeval wij van u gegevens bekomen naar aanleiding van een overeenkomst die u met ons sluit is de verwerkingsgrond voor deze gegevens dan “de uitvoering van een overeenkomst”. In sommige gevallen kunnen andere rechtsgronden aan de basis liggen van het verwerken van persoonsgegevens. Hierna lichten wij de doeleinden van gegevensverwerking toe als ook welke persoonsgegevens met betrekking tot dit doel worden gebruikt. Wij verzamelen en verwerken voor hiernavolgend doelen de volgende persoonsgegevens:

1. OM MET U IN CONTACT TE KOMEN

Wanneer u ons een e-mail stuurt of telefonisch om informatie vraagt, verwerken wij van u volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, e-mail adres en telefoonnummer. Wij hebben hiervoor uw “toestemming” verkregen. Deze gegevens worden bewaard tot 1 jaar nadat wij er zeker van zijn dat u tevreden bent over onze reactie.

2. OM DE DOOR U GEVRAAGDE DIENSTEN TE LEVEREN

A. Boekt u bij ons een behandeling in het kapsalon dan worden volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en voornaam, telefoonnummer en e-mail adres.
B. Boekt u bij ons een behandeling in de haarkliniek dan worden volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
C. Boekt u behandeling in het schoonheidsinstituut dan worden volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
De grondslag hiervoor is het “uitvoeren van een overeenkomst”. Deze gegevens worden verwerkt tot na uw bezoek aan het kapsalon. Nadien bewaren wij deze gedurende de wettelijk opgelegde bewaartermijn.

3. OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VIA ONS ONLINE AFSPRAKENFORMULIER

U maakt uw afspraak voor één van onze diensten via een online invulformulier waarop volgende persoonsgegevens worden gevraagd: naam, voornaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. Wij doen hiervoor beroep op de boekingssoftware van Optios die voor ons deze gegevens verwerkt.

4. OM KLIKGEDRAG EN BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE TE VOLGEN EN TE EVALUEREN

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij volgende bezoekgegevens: IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging, gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. U heeft ons hiervoor via een opt-in duidelijk toestemming gegeven. Deze gegevens worden verwerkt tot wanneer u uw toestemming hiervoor intrekt.

5. VOOR MARKETING EN RECLAMEDOELEINDEN

Wij willen u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe producten of diensten en verwerken hiervoor volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, adres en e-mailadres. Wij hebben hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming verkregen. Deze gegevens worden gebruikt tot zolang u uw toestemming intrekt.

NIEUWE DOELEINDEN

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacyregels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren. Hoe wij uw gegevens verzamelen
Wij verzamelen persoonsgegevens van u op volgende manieren:
- Bij het boeken van een behandeling
- Bij het bezoeken van onze website
- Wanneer u ons om informatie vraagt

STATISTIEKEN EN PROFILERING

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Onze statistieken verlopen via Google Analytics. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Voor het gebruik van deze gegevens hebben uw toestemming die u ten allen tijde kan intrekken.

NIEUWSBRIEF

U kan zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Voor het sturen van een nieuwsbrief hebben wij uw toestemming verkregen. Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens Voor het overige verzamelen wij verder geen informatie afkomstig van uw eventuele accounts welke u heeft bij sociale media.

MINDERJARIGEN

Wij zien erop toe dat de privacy van minderjarigen wordt be.schermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Swanjée BV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Swanjée BV moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen. Swanjée BV moedigt minderjarigen aan, indien zij online afspraak wensen te maken, om deze privacy-policy samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen. Wie heeft toegang tot uw data? Wij hebben toegang tot uw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming. Uw gegevens wordt opgeslagen in server, cloud, harde schijf, usb,… waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot server, cloud, harde schijf, usb,… zijn gehouden tot geheimhouding.

We kunnen uw informatie delen met de volgende partijen:
- Met ons personeel voor het uitvoeren van hun opdracht.
- Met aan ons gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden. Zij treden enkel op als verwerker, en gebruiken uw data enkel onder onze strikte voorwaarden. Wij sloten met elk van hen een verwerkingsovereenkomst.
- Verwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn: verwerkers of categorieën verwerkers
- Met leveranciers, consultants, marketingpartners en andere serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken. Ook zij treden enkel op als verwerker, en gebruiken aldus uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
- Met de bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enige toepasselijke wet- of regelgeving of juridische procedure.
- We zullen uw gegevens niet overdragen aan verwerkers buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming."

RECLAME

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij op volgende manieren: per post, via e-mail, via sociale media en per telefoon. U kunt op ieder moment op volgende manieren bezwaar maken tegen deze reclame: in elke brief staat hoe dat moet, elke e-mail bevat een afmeldlink, u kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken en u kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

LOCATIEGEGEVENS

Wanneer u onze website bezoekt, gaan we nooit trachten te achterhalen waar u zich op dat ogenblik bevindt.

ADVERTENTIES

Onze website vertoont geen algemene advertenties.

VERSTREKKING AAN ANDERE ORGANISATIES OF INSTELLINGEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de goede werking van de website of wanneer we worden geconfronteerd met een wettelijke verplichting.

COOKIES

Bij een internetbezoek op onze website of gebruik van een digitale toepassing of app kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.

Een volledig overzicht van cookies vindt u in onze cookie policy.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die wij gebruiken geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide. Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via onze website om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar het hoofdstuk over uw rechten.

U kan cookies op verschillende manieren beheren:

Er zijn verschillende manieren om de cookies te beheren die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Bepaalde cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

1. Cookie Consent Tool/Manager: U kunt de cookies beheren die op uw apparaat zijn ingesteld door de instellingen in de pop-up cookie-banner/cookie-tool te configureren. Strikt noodzakelijke cookies zijn onmisbaar, omdat ze zorgen voor de netwerkcommunicatie. U kunt ervoor kiezen om andere soorten cookies te accepteren of te weigeren, zoals cookies voor prestaties of taalvoorkeuren.

2. U kunt ook de instellingen van uw webbrowser wijzigen om de cookies in of uit te schakelen. Houd er rekening mee dat als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot delen van onze Websites. Dit zijn de links naar de cookie-instellingen van de meest populaire browsers. (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, Safari for mobile apps)

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Swanjée zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de herverwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico's die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegeven Wij houden rekening met de stand van kennis, de kosten en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Ingeval de persoonsgegevens die Swanjée verwerkt geschonden zouden worden, zullen wij snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen, de schade te beperken en de situatie te verhelpen. Wij brengen de betrokkenen en/of de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte wanneer de wet ons daartoe verplicht.

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACY VERKLARING

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

INZAGE IN EN WIJZIGINGEN AAN UW GEGEVENS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. "

Wat zijn uw rechten?

Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Wij hebben hiervoor een maand te tijd tenzij dit voor ons (technisch) onmogelijk is. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden. Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen."

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op vergetelheid

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen:
- We verwerken uw gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
- U trekt uw toestemming voor een verwerking, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd in.
- U roept uw recht op bezwaar in (zie hierna).
- Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
- Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
- Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij het verzoek tot wissen niet kan worden nagekomen. De meeste van deze situaties komen vaak voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:
- Voor naleving van een wettelijke verplichting.
- Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
- Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
- Om redenen van volksgezondheid.
- De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.

Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking schorsen of stopzetten in het geval dat:
- We in het bezit zijn van onjuiste gegevens.
- Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd.
- We de gegevens niet meer nodig hebben maar u ons verzoekt ze niet te wissen omdat u ze nog nodig heeft.
- U bezwaar maakt tegen de verwerking tenzij we van oordeel zijn over dwingende gerechtvaardigde gronden te beschikken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Indien u het hiermee niet eens bent, schorsen wij de verwerking tot wanneer hierover duidelijkheid komt.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kunnen wij u een excel bestand van uw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die u aanduidt.

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld. Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING

Op elk moment kan u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen.

1. Wanneer er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken.

2. Intrekken van uw toestemming kan niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Wanneer u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via het sturen van een email naar volgend e-mailadres: philipasselberghs@gmail.com of per brief naar volgend adres: Karel van Doorslaerlaan 67, 2880 Mariekerke

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via deze link.

CONTACTGEGEVENS

Adres: Karel Van Doorslaertlaan 67, 2880 Mariekerke
E-mail: philipasselberghs@gmail.com
Website: http://swanjee.be
Telefoon: 052/33.27.26